ÚVOD
 


PROJEKTY ŠKOLYCieľ projektu "Prehĺbiť a rozšíriť kľúčové kompetencie žiakov a skvalitniť vzdelávacie výstupy uplatniteľné v celoživotnom procese sebarealizácie jedinca inováciou výchovno-vyučovacieho procesu."


Hlavný cieľ projektu "Vzdelávaním a výchovou žiakov rozvíjať ich environmentálne cítenie a konanie a propagáciou enviro idei podporovať proces harmonizácie človeka s prírodou. Realizáciou projektu sa zabezpečí:
- erudovanosť pedagógov v oblasti enviroproblematiky
- aplikácia regionálnej tematiky do výučby
- zmena hodnotovej orientácie žiakov a občanov v smere k TUR
- kooperácia vzdelávacích inštitúcií, samosprávy, mimovládnych organizácií pri aktívnej spolupráci pi realizácii rozvojových programov so zreteľom k ochrane ŽP
- zaktivizovanie vnútorného potenciálu materiálnych a ľudských zdrojov obcí pri ochrane ŽP
- zapojenie občanov rómskej komunity do spolurozhodovania o kvalite ŽPProjekty: Rok 2006
Názov projektu : ZENIT- zmysel elektronizácie- nový impulz tvorivosti

Rok 2008
Názov projektu: „Tole et lege!“- vezmi a čítaj!

Cieľ: - elektronizáciou školskej knižnice skvalitniť jej činnosť
- aplikáciou informačných technológií v činnosti školskej knižnice inovovať
a skvalitniť edukačný proces slovenského jazyka a literárnej výchovy
- vytvárať podmienky pre celoživotné vzdelávanie, organizovať atraktívne
vzdelávacie aktivity pre širokú verejnosťProjekt pod názvom „Nedotknime sa hranice“ financovaný z prostriedkov Ministerstva školstva SR má hlavný cieľ „Vzdelávaním rozvíjať environmentalizáciu myslenia a konania ľudí„ Realizáciou projektu sa zabezpečí vyššia kvalita environmentálneho povedomia pedagógov, žiakov a verejnosti v smere trvalo udržateľnému rozvoju regiónu. Aktivity projektu sú zamerané na rozvoj teoretickej a praktickej prípravy pedagógov pre zabezpečenie inovácie edukačného procesu environmentálnej výchovy v škole, praktické činnosti žiakov v teréne v súvislosti s analýzou stavu životného prostredia v lokalite vrátane zaangažovania občanov minoritnej society pre veci verejné, fotovernisáž, výstava s ochutnávkou a workshop pre verejnosť spojený s prednáškami a prezentáciou nápadov žiakov.


OTVORENÁ ŠKOLA: INFOVEK
Projekt v duchu myšlienky: „Škola = učiteľka pre širšiu lokálnu komunitu“, sa realizuje v podobe otvorenia brán učební v čase po skončení vyučovania žiakom, ich rodičom, miestnym obyvateľom a organizáciám. Cieľom projektu je pripraviť mladú generáciu na uplatnenie sa v informačnej spoločnosti XXI. storočia. Zapojením sa do siete Infovek sa žiakom našej školy otvára široká škála činností na internete a zaradenie sa do dalších ponúkaných podprojektov a teleprojektov.


MICROSOFT IT ACADEMY
Projekt umožnuje škole poskytovať svojim študentom vzdelanie a skúsenosti s najnovšími technológiami a produktami spoločnosti MICROSOFT, vďaka čomu môže škola pripraviť svojich študentov na prácu v digitálnej spoločnosti a umožnuje im získať a zdokonalovať počítačovú gramotnosť.


ZDRAVÁ ŠKOLA
Do celonárodného projektu ZDRAVÁ ŠKOLA je naša základná škola zapojená od roku 2002 s platným certifikátom prideleným v decembri 2003.
Projekt je zameraný na zdravie upevnujúcu životosprávu, vytváranie a udržiavanie zdravého prostredia, ako aj na bezpečnosť, ochranu a podporu telesného a duševného zdravia.
Cieľom projektu je:
„Dať príležitosť žiakom, učiteľom a všetkým, ktorí v škole pracujú, alebo s ňou prichádzajú do styku, dosiahnuť maximálne zdravie.“Projekt je zameraný na podporu činností, ktoré vedú k enviromentálnemu správaniu sa. Zahŕňa prevenciu pred znečistovaním a poškodzovaním životného prostredia, prevádzkovanie školy v medziach platných enviromentálnych právnych predpisov a enviromentálnu výchovu a vzdelávanie žiakov a pracovníkov školy v spolupráci s miestnou komunitou. Cieľom projektu je tvorivé využívanie zázemia školy pre posilňovanie pozitívneho cítenia žiakov k životnému prostrediu.
"Nájdime cestu zmeny, ktorá vedie k zdravšej „zelenšej a aktívnejšej škole.“PROFESIJNÉ PORADENSTVO PRE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY ...viac

„Každý môže v niečom dosiahnuť výnimočnosť, keby poznal svoje prednosti.“
Baltasar Gracián

Cieľom projektu je poradiť žiakom pri výbere strednej školy a ich budúceho povolania a zamestnania s ohľadom na súčasné a perspektívne potreby trhu práce, s globálnym cieľom rastu zamestnanosti, založenom na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile.
Skvalitnením profesijnej poradenskej činnosti na základnej škole chceme účinnejšie radiť žiakom pri výbere vhodnej profesie v súlade s ich osobnostnými predpokladmi, potrebou trhu práce a s ohľadom na jeho perspektívny vývoj.
Netradičnými formami práce so žiakmi v tejto oblasti chceme zabezpeciť dostatočný a aktuálny prísun profesijných informácií pre žiakov, a tak sa malou mierou podieľať
na zvýšení zamestnanosti v našom regióne.
 
 
 

Ďalšie projekty           

 
Dalsie projekty